REFERENT/-KA ODBORU VNITŘNÍCH VĚCÍ (Hlučín)

Město Hlučín nabízí v obci Hlučín volnou pracovní pozici "REFERENT/-KA ODBORU VNITŘNÍCH VĚCÍ". Nástupní mzda je 21 710 – 31 820 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
REFERENT/-KA ODBORU VNITŘNÍCH VĚCÍ
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Hlučín
Mzda:
21 710 – 31 820 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
ÚSV s maturitou
Adresa pracoviště:
Město Hlučín
Mírové náměstí 24/23
74801

Další informace o volném místu

Předpoklady: Uchazeč musí splňovat předpoklady dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění.
- (státní občan ČR nebo cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka a splnění dalších předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštním předpisem).

Charakteristika činnosti:
Zajišťování specializované organizační a koordinační činnosti na úseku sekretariátu místostarosty a tajemníka. Zajišťování porad vedoucích odborů, vyhotovování zápisů těchto porad, organizování časového rozvrhu místostarosty a tajemníka MěÚ, příprava podkladů pro
jednání místostarosty a tajemníka s jinými subjekty. Organizační zajištění zasedání zastupitelstva
města, pořizování a zpracování zápisu a usnesení ze zasedání zastupitelstva města. Kompletování plnění úkolů jednotlivých odborů a interním auditem v rámci usnesení rady města, zastupitelstva města, vedení města a v rámci zápisů osadních výborů zastupitelstva města a zpracovávání materiálů orgánů města. Poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Výkon funkce dispečinku vozidel města. Aktualizace webových stránek města dle svěřených přístupů.

Požadovaná kvalifikace: minimálně středoškolské vzdělání.

Předpokládaný nástup: dohodou, nejlépe ihned.

Platové zařazení: 9. platová třída, stupeň dle prokázané praxe (v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Jiné požadavky:
- vysoké pracovní nasazení,
- dobré komunikační a organizační schopnosti,
- příjemné vystupování,
- dobrá znalost práce na PC,
- psaní všemi deseti výhodou
- znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím výhodou,
- praxe v dané oblasti výhodou,
- řidičský průkaz B výhodou.

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
- přesné označení výběrového řízení,
- jméno, příjmení a titul uchazeče,
- datum a místo narození uchazeče,
- státní příslušnost uchazeče,
- místo trvalého pobytu uchazeče,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu u cizího státního občana,
- datum a podpis uchazeče,
- kontaktní telefonní číslo.

Požadované doklady:
- profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,
- výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší 3 měsíce, cizí státní příslušník též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem: pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Na obálku uveďte "NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Č.2/2024" a označte číslem výběrového řízení.
Přihlášku a výše uvedené přílohy zašlete na adresu:

Městský úřad Hlučín, Dagmar Suchánková, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín.
Lhůta pro podání přihlášky včetně příloh poštou: do 10.4.2024 (k tomuto datu musí být přihláška doručena),
v případě doručení na podatelnu MěÚ Hlučín: do 10.4.2024 do 10:00 hod.
Přihlášky přijímáme pouze písemnou formou v listinné podobě.

Výběrové řízení se bude konat dne 17.4.2024 od 8:30 hod. v zasedací místnosti rady města v budově "A" MěÚ Hlučín, druhé poschodí.

Pozvánky na výběrové řízení nebudou zasílány, uchazeči budou kontaktováni telefonicky.
UPOZORNĚNÍ :
UCHAZEČI, KTEŘÍ NEBUDOU VYBRÁNI, SI MOHOU VYZVEDNOUT MATERIÁLY ZASLANÉ K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA ÚSEKU "CZECHPOINTU" V PŘÍZEMÍ BUDOVY "A" MĚÚ HLUČÍN DO DNE 31.5.2024. PO TOMTO DATU BUDOU NEVYZVEDNUTÉ MATERIÁLY SKARTOVÁNY.

Kontakt na zaměstnavatele

Dagmar Suchánková
personalista
telefon: 595 020 223
email: suchankova@hlucin.cz

Město Hlučín
Hlučín
74801

telefon: 595 020 211
email: podatelna@seznam.cz


Poslední změna: před 3 týdny