VEDOUCÍ ODDĚLENÍ OCHRANY OVZDUŠÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY (Opava)

Statutární město Opava nabízí v Opavě volnou pracovní pozici "VEDOUCÍ ODDĚLENÍ OCHRANY OVZDUŠÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY". Nástupní mzda je 23 390 – 34 370 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ OCHRANY OVZDUŠÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Opava
Mzda:
23 390 – 34 370 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
VŠ Bakalářské
Adresa pracoviště:
Statutární město Opava
Horní náměstí 382/69
74601

Další informace o volném místu

KO: Bc. Majdanicsová Pavlína, tel.: 553 756 452, e-mail: pavlina.majdanicsova@opava-city.cz
Písemnou přihlášku s výše uvedenými materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně v podatelně Magistrátu města Opavy na adrese: Magistrát města Opavy, personální a mzdové oddělení, Horní náměstí 69, 746 26, Opava.
Na obálku uveďte: "Neotvírat, výběrové řízení".
Termín ukončení příjmu přihlášek: 12. 4. 2024

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
přesné označení výběrového řízení o jméno, příjmení a titul uchazeče o datum
a místo narození o státní příslušnost uchazeče o místo trvalého pobytu uchazeče o číslo občanského průkazu o kontaktní telefonní číslo o kontaktní e-mail o datum
a podpis uchazeče.

Požadované doklady:
- profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech s ohledem na výše uvedené požadavky stanovené Statutárním městem Opava
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - originál nebo ověřená kopie; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom a dodatek
k diplomu; příp. vysvědčení o státní zkoušce - u diplomů vydaných do konce roku 2005)
- osvědčení vydané MV podle § 4, odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nevyžaduje se od občanů narozených po 1. 12. 1971)
- čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nevyžaduje se od občanů narozených po 1. 12. 1971)

Pokud uchazeč podá přihlášku prostřednictvím datové schránky, bude nutné u výpisu z evidence RT,
dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a osvědčení vydaném MV zajistit pravost dokumentu jeho konverzí s ověřením shody obsahu a připojením ověřovací doložky; nebo tyto doručit vyhlašovateli v listinné podobě.

K přihlášce uchazeč doloží:
- motivační dopis,
- součástí písemné přihlášky musí být zpracovaná koncepce řízení oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady v rozsahu do tří stran textu A4.

Požadavky stanovené Statutárním městem Opava:
- VŠ vzdělání technického nebo přírodovědného směru, zaměření na odpadové hospodářství nebo ochranu ovzduší výhodou
- dobrá orientace v problematice ochrany životního prostředí v rozsahu zákona o odpadech a zákona o ochraně ovzduší
- minimálně 2 roky praxe v oboru ochrany ovzduší nebo nakládání s odpady
- praxe ve vedení zaměstnanců výhodou
- zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností - hospodaření s odpady, ochrana ovzduší výhodou
- znalost zákonů souvisejících s vykonávanou činností oddělení výhodou, zejména zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
- znalost anglického jazyka výhodou
- řidičské oprávnění skupiny "B"
- znalost práce na PC včetně přípravy a realizace prezentací

Platové zařazení: platová třída 10, stupeň podle délky uznané praxe (Kč 23.390,-
až 34.370,-) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku - dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Bonusy zaměstnavatele: osobní ohodnocení, stravenková karta, příspěvek
na penzijní připojištění, 25 dnů dovolené za rok, možnost čerpat 3 dny placeného indispozičního volna

Pracovní náplň, viz celé znění inzerátu na www.opava-city.cz

Kontakt na zaměstnavatele

Bc. Pavlína Majdanicsová
telefon: 553 756 452
email: pavlina.majdanicsova@opava-city.cz

Statutární město Opava
Opava
74601

telefon: 553 756 111
email: info@opava-city.cz; primator@opava-city.cz


Poslední změna: před 3 týdny