REFERENT/KA ODBORU VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY (Opava)

Statutární město Opava nabízí v Opavě volnou pracovní pozici "REFERENT/KA ODBORU VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY". Nástupní mzda je 25 280 – 37 170 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
REFERENT/KA ODBORU VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Opava
Mzda:
25 280 – 37 170 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
VŠ Bakalářské
Adresa pracoviště:
Statutární město Opava
Horní náměstí 382/69
74601

Další informace o volném místu

*KO: Bc. Majdanicsová Pavlína, tel.: 553 756 452, e-mail: pavlina.majdanicsova@opava-city.cz
Písemnou přihlášku s výše uvedenými materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně v podatelně Magistrátu města Opavy na adrese: Magistrát města Opavy, personální a mzdové oddělení, Horní náměstí 69, 746 01, Opava.
Na obálku uveďte: "Neotvírat, výběrové řízení".
Termín ukončení příjmu přihlášek: 15. 7. 2024.

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
přesné označení výběrového řízení o jméno, příjmení a titul uchazeče o datum
a místo narození o státní příslušnost uchazeče o místo trvalého pobytu uchazeče o číslo občanského průkazu o kontaktní telefonní číslo o kontaktní e-mail o datum
a podpis uchazeče.

Požadované doklady:
- profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech s ohledem na výše uvedené požadavky stanovené Statutárním městem Opava
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - originál nebo ověřená kopie; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom VŠ
i dodatek k diplomu; příp. vysvědčení o státní zkoušce - u diplomů vydaných do konce roku 2005)

Požadavky stanovené Statutárním městem Opava:
- VŠ vzdělání ve studijním oboru architektura, stavebnictví nebo právo, nebo
- VŠ vzdělání v jiném oboru a středoškolské vzdělání ve studijním oboru stavebnictví
- praxe na stavebním úřadu výhodou
- zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění výhodou
- zkouška zvláštní odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích výhodou
- řidičský průkaz skupiny "B" výhodou
- velmi dobré komunikační schopnosti jak v mluveném, tak v písemném projevu
- samostatnost, zodpovědnost, odolnost v zátěžových situacích
- velmi dobrá znalost práce s PC (MS Office, Internet, Outlook, Excel).

PRACOVNÍ NÁPLŇ:
1. Zajišťuje výkon státní správy podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (výkon stavebního úřadu v působnosti magistrátu územně členěného statutárního města) - tzn. vydávání povolení záměrů (staveb a nestavebních záměrů), povolení změn staveb a změn v užívání staveb, kolaudace staveb, odstranění staveb atd.
2. Zajišťuje styk s občany a investory, vyřizuje ve správním řízení v rámci své pravomoci jejich žádosti, podání a stížnosti.
3. Zpracovává zvlášť složité a sporné případy správního řízení.
4. Vykonává funkci exekučního správního orgánu pro exekuční tituly vydané odborem výstavby.
5. Vykonává státní dozor a kontrolu ve věcech stavebního řádu.
6. Ve správním řízení se řídí platnými zákony, vyhláškami, důsledně uplatňuje ustanovení zákona č. 500/2006 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
7. Sleduje změny právních předpisů, souvisejících se stavebním a správním řízením.
8. Zúčastňuje se podle pokynů školení a instruktáží za účelem rozšíření a prohloubení odborných znalostí.
9. Dle pokynu vedoucího odboru a vedení města připravuje materiály ze svého úseku.
10. Plní další úkoly, uložené vedoucím odboru nebo vedením města.


Platové zařazení: platová třída 11, stupeň podle délky uznané praxe (Kč 26.600,- až 37.170,-) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku - dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Bonusy zaměstnavatele: osobní ohodnocení, stravenková karta, benefitní karta, příspěvek na penzijní připojištění, 25 dnů dovolené za rok, možnost čerpat 3 dny indispozičního volna.

Celé znění VŘ na stránkách www.opava-city

Kontakt na zaměstnavatele

Bc. Pavlína Majdanicsová
telefon: 553 756 452
email: pavlina.majdanicsova@opava-city.cz

Statutární město Opava
Opava
74601

telefon: 553 756 111
email: info@opava-city.cz; primator@opava-city.cz


Poslední změna: před 1 měsícem